ĐAU CỔ VAI GÁY SHOULDERGARDE #2A

$45.00

ĐẶC TRỊ:

ĐAU MỎI VAI GÁY,

ĐAU NHỨC GÁY,

ĐAU CỨNG 2 BẢ VAI,

ĐAU GÁY GÂY NHỨC ĐẦU

ĐAU DỌC CỘT XƯƠNG SỐNG,

THOÁI HÓA, THOÁI VỊ, GAI ĐỐT SỐNG CỔ,

ĐAU NHỨC TĂNG KHI TRỜI CHUYỂN LẠNH.

USA: (408) 528-8399

VN: 0917.266.919